Encontro Orquestral – Verán 18

imagen encontro veran 2018.jpg

GALEGO 
________ (Texto en español a continuación)

INSCRICIÓN ENCONTRO DE VERÁN OUSC

Entre os días 8 e 14 de agosto, a Área de Cultura da USC ofrece a posibilidade a aqueles estudantes de música de toda Galicia e/ou alleos á comunidade, asemade Comunitarios da UE a participar no proxecto educativo da Orquestra da Universidade de Santiago de Compostela. Onde xunto a profesores e profesoras das máis recoñecidas entidades e orquestras realizarán un encontro orquestral que inclúe ensaios e concertos.
 O programa de verán será interpretado en colaboración e incluído nos CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONAIS DE MÚSICA EN COMPOSTELA.

Para participar deste proxecto deberanse cubrir os seguintes campos:
(Unha vez realizada a solicitude a OUSC confirmará a asistencia ao mesmo xunto co envío de partituras e os detalles referentes ao encontro orquestral).
Data límite de solicitudes: 17 xullo.

INSCRICIÓN ENCONTRO DE VERÁN 18 OUSC

Respectarase preferiblemente a orde de inscrición; no caso de exceder a plantilla a organización reservase o dereito de seleccionar por criterios de estudos ou nivel. (Terán prioridade os membros activos da OUSC)

Instrumentos participantes:

Violín, viola, violonchelo, contrabaixo, frauta, óboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, trombón baixo, tuba, percusión, arpa e piano.

PROCESO DE PAGAMENTO PARA OS QUE PRECISEN ALOXAMENTO:

Para realizar o pagamento de residencias, aquelas persoas alleas á OUSC, DESPOIS DE RECIBIDA A CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN pola organización, deberán cubrir o seguinte documento que se pode descarregar en: Folla de pagamento OUSC realizando o ingreso no nº de conta indicado no mesmo, e sinalando o seguinte concepto: ENCONTRO DE VERÁN 2018 DA ORQUESTRA DA USC.
Unha vez relizado deberáse enviar copia do documento a: orquestra.universidade@usc.es

COLABORA: VICEREITORÍA DE ESTUDANTES E INTERNACIONALIZACIÓN
CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONAIS DE MÚSICA EN COMPOSTELA.

ESPAÑOL________________

INSCRIPCIÓN ENCUENTRO DE VERANO 18 OUSC

Entre los días 8 y 14 de agosto, el Área de Cultura de la USC ofrece la posibilidad a aquellos estudiantes de música de toda Galicia y/o ajeos a la comunidad, así como Comunitarios de la UE a participar en el proyecto educativo de la Orquestra da Universidade de Santiago de Compostela. Donde junto a profesores de las más reconocidas entidades y orquestas realizarán un encuentro orquestal que incluye ensayos e conciertos.
El programa de verano será interpretado en colaboración y dentro de los CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONAIS DE MÚSICA EN COMPOSTELA.

Para poder participar en este programa de verano los candidatos deberán o bien ser miembros de la Orquesta de la USC, o bien ser estudiantes de música de tercero ciclo de grado profesional, o estudiantes de grado superior; en último caso estudiantes de música que acrediten nivel suficiente para poder participar en el mismo, también podrán ser considerados posibles participantes; en cualquiera caso tener los 16 anos cumplidos (se considerán menores de esta edad casos excepcionales a estudiar por la organización, y que sean residentes en Santiago de Compostela)  A aquellos participantes que no sean de Santiago de Compostela, la USC proporcionará residencia con un coste de 10€ por persona/día. (Para los miembros activos de la OUSC, el alojamiento en caso de ser necesario será gratuito)

Para poder participar se deberán cubrir los siguientes campos:
(Una vez realizada la solicitud la OUSC confirmará la asistencia al mismo junto con el envío de partituras e los detalles referentes al encuentro orquestal).
Fecha límite de solicitudes: 17 Julio.
Se respetará preferiblemente el orden de inscripción; en caso de exceder la plantilla, la organización se reserva el derecho de seleccionar por de estudios o nivel. (Tendrán prioridad los miembros activos de la OUSC)

Instrumentos participantes:

Violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, trombón bajo, tuba, percusión, arpa y piano.

PROCESO DE PAGO RESIDENCIA:

Para realizar el pago de residencia para aquellas persoas ajenas a la OUSC, DESPUÉS DE RECIBIDA LA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN por la organización, deberán cubrir el siguiente documento que se puede descargar en: Folla de pagamento OUSC realizando el ingreso en el nº de cuenta indicado en el mismo, y señalando el siguiente concepto: ENCUENTRO DE VERANO 2018 DE LA ORQUESTA DE LA USC.
Una vez relizado se deberá enviar copia del documento a: orquestra.universidade@usc.es

COLABORA: VICEREITORÍA DE ESTUDANTES E INTERNACIONALIZACIÓN
CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONAIS DE MÚSICA EN COMPOSTELA.

INSCRIPCIÓN ENCUENTRO DE VERANO 18 OUSC

Anuncios